Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

powerless
9757 7ecf 500
Reposted fromtichga tichga viareloveution reloveution

January 04 2018

powerless
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaAmericanlover Americanlover

December 19 2017

powerless
5515 aebf 500
#dreamcatcher #handmade
Reposted bypati2k6 pati2k6

November 28 2017

powerless
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
powerless
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka viaPeaceInHeart PeaceInHeart

November 23 2017

powerless
Reposted frombestform bestform viaAmericanlover Americanlover

November 15 2017

powerless
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell vialoveveryone loveveryone

October 07 2017

powerless
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viaAmericanlover Americanlover

September 12 2017

powerless

July 19 2017

powerless
2330 bb7e
triggered

June 26 2017

powerless
4532 9be0
Gałczyński

June 25 2017

powerless
1297 c15d
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viaAmericanlover Americanlover

May 31 2017

powerless
powerless
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viastrangeee strangeee

May 22 2017

powerless
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viastrangeee strangeee

May 14 2017

powerless
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaretaliate retaliate
5041 eae2 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

May 08 2017

powerless
8543 42d7
Reposted fromstrangeee strangeee

April 23 2017

powerless
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby vialoveveryone loveveryone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl