Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

powerless
9757 7ecf 500
Reposted fromtichga tichga viareloveution reloveution

January 04 2018

powerless
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaAmericanlover Americanlover

December 19 2017

powerless
5515 aebf 500
#dreamcatcher #handmade
Reposted bypati2k6 pati2k6

November 28 2017

powerless
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
powerless
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka viaPeaceInHeart PeaceInHeart

November 23 2017

powerless
Reposted frombestform bestform viaAmericanlover Americanlover

November 15 2017

powerless
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell vialoveveryone loveveryone

October 07 2017

powerless
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viaAmericanlover Americanlover

September 12 2017

powerless

July 19 2017

powerless
2330 bb7e
triggered

April 12 2018

powerless
9757 7ecf 500
Reposted fromtichga tichga viareloveution reloveution

January 04 2018

powerless
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaAmericanlover Americanlover

December 19 2017

powerless
5515 aebf 500
#dreamcatcher #handmade
Reposted bypati2k6 pati2k6

November 28 2017

powerless
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
powerless
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka viaPeaceInHeart PeaceInHeart

November 23 2017

powerless
Reposted frombestform bestform viaAmericanlover Americanlover

November 15 2017

powerless
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell vialoveveryone loveveryone

October 07 2017

powerless
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viaAmericanlover Americanlover

September 12 2017

powerless

October 07 2017

powerless
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl