Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

powerless
O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki.
— Andrzej Sapkowski – Ostatnie życzenie
powerless
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
powerless
9789 72cc
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
powerless
Reposted fromasparagus asparagus viaHipsta Hipsta

February 18 2017

powerless
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaAmericanlover Americanlover

February 17 2017

powerless
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viaAmericanlover Americanlover
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaAmericanlover Americanlover
powerless

February 14 2017

April 03 2015

powerless
6437 c9c6
powerless
powerless
Reposted fromNanaya Nanaya viamidnightpalace midnightpalace
5201 e00d 500
Reposted fromtwice twice viatosiaa tosiaa
powerless
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viatosiaa tosiaa
0915 1d84
Reposted fromvolley volley viatosiaa tosiaa
powerless
2507 083a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
powerless
5546 65f0
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatosiaa tosiaa
powerless
2569 0353
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
powerless
5750 79a8 500
Reposted fromhairstyles hairstyles viatosiaa tosiaa
powerless
0682 7c3c
Reposted fromoutline outline viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl